Geen voorrijkosten.    27,50 per half uur    No cure no pay!

Tel. bereikbaar ma/zat 8:30 tot 18:00 of mail voor een afspraak!
070-2132141 E-mail

Algemene voorwaarden ThuisPChulp.nl

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten.
 2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden gelden alleen in geval ze door
  ThuisPChulp.nl schriftelijk zijn aanvaard en ondertekend. Indien enige bepalingen van
  deze algemene voorwaarden gewijzigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze
  algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 3. In geval van enige overmacht kan ThuisPChulp.nl niet aansprakelijk worden gesteld.
  Ook niet voor eerder gemaakte afspraken. Van overmacht is sprake ingeval van een
  omstandigheid waarvan wij bij het aangaan van de werkzaamheden geen rekening
  konden houden en ten-gevolge daarvan de normale uitvoering van de werkzaamheden
  redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd.
 4. ThuisPChulp.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolg van verlies van enige data
  welke vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers. (Wel wordt er indien
  gewenst een back-up gemaakt van de data, hierbij hebben we echter geen enkele
  aansprakelijkheid). Evenmin zijn we aansprakelijk voor enige immateriële schade of
  gevolgschade hoe dan ook ontstaan aan derden, zulks ongeacht de oorzaak. Indien
  ThuisPChulp.nl in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk
  is, aanvaard Michael Janssen slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid
  door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane
  uitkering.
 5. Indien de verzekering om wat voor reden ook niet tot uitkering overgaat, is
  ThuisPChulp.nl nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de
  betreffende dienstverlening en/of werkzaamheden.
 6. ThuisPChulp.nl is niet aansprakelijk wegens geen, of niet tijdige dienstverlening. Ook
  niet voor derving van inkomsten.

BETALING

 1. Betaling geschiedt à contant, via overboeking of op factuur. In geval van bestelde
  hardware of software kan een vooruitbetaling van 25% gevraagd worden. Facturen dienen
  binnen 14 kalenderdagen te worden voldaan.
 2. Indien de cliënt binnen deze periode niet aan haar betalingsverplichting voldoet stuurt
  ThuisPChulp.nl een betalingsherinnering. Bij uitblijven van betaling stuurt ThuisPChulp.nl
  binnen 3 kalenderdagen een aanmaning. Bij uitblijven van betaling wordt de vordering
  overgedragen aan een incassobureau. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor
  rekening van de cliënt. ThuisPChulp.nl behoudt zich het recht voor rente te rekenen bij
  uitblijven van betaling na de eerste 14 kalenderdagen.
  • 8.1 Bij uitblijven betaling van betaling door cliënt worden vooruitbetaalde bedragen en
   bestelde producten of diensten direct eigendom van ThuisPChulp.nl totdat alle bedragen
   die klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren
   zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die de
   klant wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan
   ThuisPChulp.nl zijn voldaan.
  • 8.2 Viertien kalenderdagen na uitblijven betaling van cliënt na de hiervoor beschreven
   aanmaning behoudt ThuisPChulp.nl zich het recht voor eventueel geleverde licenties voor
   software of diensten per direct in te trekken.

Eigendomsvoorbehoud

 • 9.1 Na aflevering blijven geleverde goederen ons eigendom tot het moment, dat de
  opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit alle overeenkomsten
  tussen partijen – betaald en/of onbetaald – heeft voldaan.
 • 9.2 Opdrachtgever zal ons terstond berichten indien er door derden op de door ons
  geleverde goederen enige conserverende maatregel is genomen zoals conservatoir of
  executoriaal beslag. Evenmin is opdrachtgever gerechtigd de door ons geleverde en nog
  niet betaalde goederen aan derden op welke wijze dan ook als zekerheid over te dragen.

KLACHTEN

 1. Klachten dienen binnen 5 kalenderdagen of opleveringsdatum schriftelijk te worden
  ingediend. Voor klachten die worden gemeld buiten de gestelde periode behoudt
  ThuisPChulp.nl zich het recht voor deze niet in behandeling te nemen. Klachten over
  zichtbare materiële gebreken dienen binnen 1 kalenderdag na de reparatie schriftelijk te
  worden ingediend. Klachten die ontstaan door ondeskundig gebruik van geleverde
  producten/diensten of door tussenkomst van derden worden niet kosteloos hersteld.
 2. Cliënt dient ThuisPChulp.nl na een schriftelijk ingediende klacht altijd 5 kalenderdagen
  de tijd te geven te reageren en de klacht of het defect op te lossen.
 3. Op alle door ThuisPChulp.nl gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse
  recht van toepassing.
 4. Alle uit, door ThuisPChulp.nl gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen
  zullen voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting
  van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van
  onze plaats van vestiging.

VERTROUWELIJKE GEGEVENS EN PRIVACY

 1. ThuisPChulp.nl garandeert dat alle van de cliënt ontvangen gegevens waarvan men
  weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, vertrouwelijk en afgeschermd
  blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die
  vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze
  verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze
  door een derde partij als zodanig zijn aangeduid. Back-ups die ten behoeve of in opdracht
  van cliënt zijn gemaakt op apparatuur van ThuisPChulp.nl worden na 7 kalenderdagen
  verwijderd. Gegevens aanwezig op apparatuur van cliënt waarvan eigendom is overgedragen aan ThuisPChulp.nl worden eveneens binnen 7 kalenderdagen verwijderd.

Artikel 3: Herroepingsrecht

A: De wet stelt dat een overeenkomst, gedurende 7 werkdagen, kan worden herroepen.
De termijn van 7 werkdagen gaat in op het moment dat de cliënt of degene namens de
cliënt goederen in ontvangst neemt en het bedrijf aan haar verplichtingen
heeft voldaan. Bij diensten gaat de termijn in op de dag van waarop de overeenkomst
wordt gesloten.
B: ThuisPChulp.nl mag geen kosten voor het herroepen in rekening brengen. De cliënt is
hoogstens verplicht de kosten voor het terugzenden van de goederen te betalen. Indien de
cliënt de overeenkomst heeft opgezegd, dan moet ThuisPChulp.nl het door de cliënt
betaalde bedrag terugbetalen. Creditering dient spoedig plaats te vinden, maar in elk geval
binnen 30 dagen na de
ontbinding van de overeenkomst.
C: Eventueel geleverde diensten zoals het overzetten van data of overige niet tastbare
zaken worden na opdracht/goedkeuring cliënt direct uitgevoerd en vallen niet onder de
wettelijke bedenktijd of herroepingsrecht.
D: Verdere beperkingen en uitsluitingen dienen door ThuisPChulp.nl duidelijk te worden
vermeld. Herroepingsrecht is niet van toepassing in de volgende gevallen;

Artikel 3: Herroepingsrecht

 • Voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen
  vóór de termijn van zeven werkdagen;
 • Voor goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
  financiële markt, waarop de leverancier geen
  invloed heeft;
 • Voor goederen die volgens specificaties van de cliënt zijn vervaardigd, bijvoorbeeld
  maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • Voor computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • Apparatuur of diensten verkocht door ThuisPChulp.nl laten repareren/aanpassen bij
  derden.

Gebruikte goederen

 1. De cliënt heeft binnen drie werkdagen het recht de koop ongedaan te maken. Alleen
  eventuele nieuwe schade of besmettingen met virus/malware worden in rekening
  gebracht.

Maak een afspraak